ช่องทางติดต่อ
ระบบสมาชิก
Poll
ผู้อำนวยการกองคลัง
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นางบัณฑิตา วังวงษ์ ผู้อำนวยการกองคลัง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นางสาวประกายทิพย์ วงศ์ตาผาดำรง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
งานพัสดุและทรัพย์สิน
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นางษิวาพร เพียงงาม นักวิชาการพัสดุ
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นางสาวนิตยา รักพินิจ ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานพัสดุ
งานการเงินและบัญชี
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นางสาวพัชรินทร์ ไปล่งูเหลือม นักวิชาการเงินและบัญชี
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นางนฤมล หลงมีวงค์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
งานพัฒนารายได้
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นางสาวพยอม กุลสุทธิ์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นางสาวประทุมวดี เมืองโคตร ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานจัดเก็บรายได้