ช่องทางติดต่อ
ระบบสมาชิก
Poll
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นางบัณฑิตา วังวงษ์ ผู้อำนวยการกองคลัง
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นางสาวประกายทิพย์ วงศ์ตาผาดำรง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นางษิวาพร เพียงงาม นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นางสาวพัชรินทร์ ไปล่งูเหลือม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
น.ส.พยอม กุลสุทธิ์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นางนฤมล หลงมีวงค์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นางสาวนิตยา รักพินิจ ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานพัสดุ
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นางสาวประทุมวดี เมืองโคตร ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานจัดเก็บรายได้