ช่องทางติดต่อ
ระบบสมาชิก
Poll
ประธานสภาเทศบาล
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นายสมบัติ เมืองโคตร ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นางพรนภา เมืองโคตร รองประธานสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นายมานิช วังคะฮาต เลขานุการสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นางกรกนก ทองอร่าม สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นายนพเก้า กืกทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นายนึกถึง เมืองโคตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นางแสงจันทร์ อาจหาญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นางรถจนา ใจช่วง สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นางไฉน ใจสุข สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นางบุญยง ใจสุข สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นายสุเนตร เมืองโคตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นายมงคล เมืองโคตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต2