เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นายอิทธิพล ถวิลการ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหว้านใหญ่ ( 085-0086345 )
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
-ว่าง- ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
-ว่าง- รองนายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
-ว่าง- รองนายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
-ว่าง- เลขานุการนายกเทศมนตรี