เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
-ว่าง- นายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
-ว่าง- ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
-ว่าง- รองนายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
-ว่าง- รองนายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
-ว่าง- เลขานุการนายกเทศมนตรี