ช่องทางติดต่อ
ระบบสมาชิก
Poll
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นายอิทธิพล ถวิลการ ปลัดเทศบาล ( 0850086345 )
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นางสาวนฤมล ณรงค์ศรี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นายเกียรติพงษ์ มงคุณ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นางเพ็ญจิตร เมืองโคตร นิติกรชำนาญการ
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นางสาวนงค์พงา พิมพ์ไตรรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นางสาวนรีทพร พิมพัง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นางวิยดา เมืองโคตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นางอนุญญา บุญชาลี ครู ค.ศ.2
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นางสาวนิภาพร ใจสุข ครู ค.ศ.2
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นางจินตนา เหลาคำ ครู ค.ศ.2
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นางสาวเพียงฤทัย ใจสุข ครู ค.ศ.3
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
(ว่าง) นักวิชาการสาธารณสุข
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นายไกรลาศ เมืองโคตร ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นางจันทิมา อมรสิน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นางภัสกรจันทรา ยืนยง ผู้ดูแลเด็ก
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นางสาวกิ่งกาญจ์ ใจช่วง ผู้ดูแลเด็ก
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นางรุ่งนภา ศรีสว่าง ผู้ดูแลเด็ก
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นายสมคิด เมืองโคตร คนงานทั่วไป
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นายอาคเนย์ เมืองโคตร พนักงานขับรถยนต์
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นายประไพ ใจสุข นักการภารโรง
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นายณรงค์ ใจช่วง พนักงานประจำรถขยะ
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นายหนูฮัก เมืองโคตร พนักงานประจำรถขยะ
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
-ว่าง- พนักงานประจำรถขยะ
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
(ว่าง) พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นายวุธ จูจำรัส พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นายศักดิ์นิรันดร์ สิงห์ภักดี พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นายสนิท ใจช่วง พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นายอภิชัย เมืองโคตร พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ