ช่องทางติดต่อ
ระบบสมาชิก
Poll
หัวหน้าสำนักปลัด
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นางสาวชลิดา อรรคศรีวร หัวหน้าสำนักปลัด
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นางสาวนิฤมล ณรงค์ศรี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
งานการเจ้าหน้าที่
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
-ว่าง- นักทรัพยากรบุคคล
งานส่งเสริมสาธารณสุข
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นางสาวธัญลักษณ์ พาลึก นักวิชาการสาธารณสุข
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นายณรงค์ ใจช่วง คนงานประจำรถขยะ
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นายหนูฮัก เมืองโคตร คนงานประจำรถขยะ
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
-ว่าง- คนงานประจำรถขยะ
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นางวิยดา เมืองโคตร นักวิชาการศึกษา
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นางสาวเพียงฤทัย ใจสุข ครู ค.ศ.3
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
-ว่าง- ครู ค.ศ.2
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นางอนุญญา บุญชาลี ครู ค.ศ.2
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นางนิภาพร ใจสุข ครู ค.ศ.2
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นายไกรลาศ เมืองโคตร ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นางรุ่งนภา ศรีสว่าง ผู้ช่วยหัวหน้า ศพด.
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นางภัสกรจันทรา ยืนยง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
-ว่าง- ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
-ว่าง- ผู้ดูแลเด็ก
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นางสาวนงค์พงา พิมพ์ไตรรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นางจันทิมา อมรสิน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน