ช่องทางติดต่อ
ระบบสมาชิก
Poll
ประวัติความเป็นมา
               เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2222 ได้มีราษฎรกลุ่มหนึ่งอพยพมาจากเมืองมหาชัย ประเทศลาว โดยการนำของท้าวสีหานามและท้าวหมาคำ ได้ข้ามลำแม่น้ำโขงมาจากบริเวณบ้านหว้านใหญ่ (ปัจจุบัน) ซึ่งเป็นสวนว่าน (สมุนไพร) เป็นจำนวนมากและมีเกือบทุกชนิด ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ของพวกข่าที่ได้มีการอพยพไปจากบริเวณดังกล่าวก่อนหน้านี้ กลุ่มของเท้าวสีหานามและท้าวหมาคำ เห็นว่าพื้นที่เหมาะสม ทำเลดี เลยปลูกสร้างบ้านเรือนบริเวณรอบ ๆ สวนว่าน พร้อมกับถือเอาสวนว่านเป็นสัญลักษณ์เป็นมงคลนามในการตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านหว้านใหญ่” ตั้งแต่นั้นมา
               ตำบลหว้านใหญ่จัดตั้งมาตั้งแต่ปี 2525 (ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย) นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา 37 ปี จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 และได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลหว้านใหญ่  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 23 ตุลาคม 2552 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
ข้อมูลแก้ไขเมื่อ 06 ต.ค. 2563