ช่องทางติดต่อ
ระบบสมาชิก
Poll
หัวหน้าสำนักปลัด
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นางสาวชลิดา อรรคศรีวร หัวหน้าสำนักปลัด
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นายสันติ ประเกาทันฑ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นางสาวณิษา บรรจงดิษฐ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นายอาคเนย์ เมืองโคตร พนักงานขับรถยนต์
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นายประไพ ใจสุข นักการภารโรง
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นายชุมพร เนาคำแพง คนสวน
งานพัฒนาชุมชน
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นางสาวสิริภัชชา อิสามี นักพัฒนาชุมชน
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นางสาวฐิตา เมืองโคตร ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นางสาวอัญชลี ใยวังหน้า คนงานทั่วไป
งานนิติกร
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นางเพ็ญจิตร เมืองโคตร นิติกร
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นายเกียรติพงษ์ มงคุณ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นายวุธ จูจำรัส พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นายศักดิ์นิรันดร์ สิงห์ภักดี พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นายสนิท ใจช่วง พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นายอภิชัย เมืองโคตร พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
-ว่าง- พนักงานประจำ