ช่องทางติดต่อ
ระบบสมาชิก
Poll
          โครงสร้างเทศบาลตำบลหว้านใหญ่ ประกอบไปด้วย
             นายกเทศมนตรี
                        - รองนายกเทศมนตรี
                        - รองนายกเทศมนตรี
                        - ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
                        - เลขานุการนายกเทศมนตรี
                ปลัดเทศบาล
                        - สำนักปลัด
                                  - ฝ่ายอำนวยการ
                                  - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
                        - กองคลัง
                        - กองช่าง
                        - หน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อมูลแก้ไขเมื่อ 23 เม.ย. 2567
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่