โครงสร้างเทศบาลตำบลหว้านใหญ่ ประกอบไปด้วย
             นายกเทศมนตรี
                        - ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
                        - รองนายกเทศมนตรี
                        - รองนายกเทศมนตรี
                        - เลขานุการนายกเทศมนตรี
                ปลัดเทศบาล
                        - สำนักปลัด
                                  - สำนักปลัดเทศบาล
                                  - ฝ่ายอำนวยการ
                                  - ฝ่ายธุรการ
                        - กองคลัง
                        - กองช่าง

ข้อมูลแก้ไขเมื่อ 17 มี.ค. 2564
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่