ช่องทางติดต่อ
ระบบสมาชิก
Poll
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
- ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
- ข้อมูลพื้นฐาน
- การประชาสัมพันธ์
- การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
- ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ
- แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
- การฏิบัติงาน
- การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
- ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
- การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุ
- ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
- การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
- ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
- นโยบาย No Gift Policy
- การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
- ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
- แผนป้องกันการทุจริต
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน