ช่องทางติดต่อ
ระบบสมาชิก
Poll
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (30 ข้อมูล)
- ข้อมูลพื้นฐาน
- ข้อมูลพื้นฐาน
- การประชาสัมพันธ์
- การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
- การบริหารงาน
- การดำเนินงาน
- การฏิบัติงาน
- การให้บริการ
- การบริหารเงินงบประมาณ
- การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุ
- การบริหารและพัฒนาทรัพย์กรบุคคล
- การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การส่งเสริมความโปร่งใส
- การจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประเด็นสำรวจ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (13 ข้อมูล)
- การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
- การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
- แผนป้องกันการทุจริต
- มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน