ช่องทางติดต่อ
ระบบสมาชิก
Poll
     "ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาคนสู่สังคมที่น่าอยู่ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"
ข้อมูลแก้ไขเมื่อ 20 ต.ค. 2563
  - พัฒนา ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน
  - พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
  - พัฒนาสังคม การสังคมสงเคราะห์ การศึกษา การสาธารณสุข และสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้แก่ประชาชน
  - พัฒนาระบบการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
  - การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ปราศจากมลทิน
  - พัฒนากระบวนการทางสังคมและส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีประมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  - พัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
  - รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
  - พัฒนาให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารท้องถิ่น
ข้อมูลแก้ไขเมื่อ 20 ต.ค. 2563
  - ระบบสาธารณูปโภคครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
  - ประชาชนมีอาชีพ และมีรายได้
  - สังคมเป็นเมืองน่าอยู่เชิดชูคุณธรรม
  - มีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง
  - มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  - ประชาชนเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเอง
  - เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
  - ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมได้รับการสืบทอดชั่วลูกชั่วหลาน
  - ประชาชนได้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลแก้ไขเมื่อ 20 ต.ค. 2563