หมวดหมู่
ล่าสุด
ทั้งหมด
[12 พ.ย. 2564] ประกาศเทศบาลตำบลหว้านใหญ่ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 (ภดส.3 ทต.)
[12 ต.ค. 2564] ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 4
[01 ต.ค. 2564] รุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2564
[09 ก.ย. 2564] การประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหว้านใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5
[09 ก.ย. 2564] งานผลการประเมิน ITA ประจำงบประมาณ 2564
[18 ส.ค. 2564] สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 (6 ส.ค. 2564)
[16 ส.ค. 2564] ประกาศผล โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ ริมโขง
[16 ส.ค. 2564] ประกาศผล โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ ม.4-8
[16 ส.ค. 2564] ประกาศผล โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ ม.1-8
[02 ส.ค. 2564] รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
[01 ส.ค. 2564] รุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2564
[15 ก.ค. 2564] ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหว้านใหญ่ หมู่ที่ ๔ - บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๘
[15 ก.ค. 2564] ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการสร้างผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหว้านใหญ่ หมู่ที่ ๑-บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๘
[15 ก.ค. 2564] ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายริมแม่น้ำโขงบ้านหว้านใหญ่ หมู่ที่ ๑
[14 ก.ค. 2564] สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2-2564 (28 มิ.ย. 2564)
[14 ก.ค. 2564] สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1-2564 (15 มิ.ย. 2564)
[14 ก.ค. 2564] ภาพประชุมสภาฯ ครั้งแรก (7 มิ.ย. 2564)
[08 ก.ค. 2564] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓
[01 ก.ค. 2564] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
[22 มิ.ย. 2564] ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
[18 มิ.ย. 2564] ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหว้านใหญ่ หมู่ที่ ๔-บ้านหนองแสงหมู่ที่ ๘
[18 มิ.ย. 2564] ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหว้านใหญ่ หมู่ที่ ๑-บ้านหนองแสงหมู่ที่ ๘
[18 มิ.ย. 2564] ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายริมแม่น้ำโขงบ้านหว้านใหญ่ หมู่ที่ ๑
[09 มิ.ย. 2564] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔
[01 มิ.ย. 2564] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2564
[07 พ.ค. 2564] สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔
[23 เม.ย. 2564] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2
[23 เม.ย. 2564] ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ 4-8
[23 เม.ย. 2564] ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่1-หมู่8
[23 เม.ย. 2564] ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ 1
[21 เม.ย. 2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหว้านน้อย หมู่ที่ 2 – บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 7
[19 เม.ย. 2564] TimeLine เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
[09 เม.ย. 2564] COVID-19 Timeline หญิง อายุ 20 ปี อ.หว้านใหญ่
[31 มี.ค. 2564] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔
[30 มี.ค. 2564] ผลประกาศคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหว้านใหญ่และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหว้านใหญ่
[26 มี.ค. 2564] ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหว้านน้อย หมู่ที่ 2 – บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 7
[23 มี.ค. 2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๖ – บ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๗
[04 มี.ค. 2564] ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย มห.ถ ๒๔-๐๐๔ บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๖ – บ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๗
[28 ก.พ. 2564] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔
[25 ก.พ. 2564] ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย มห.ถ 24-002 บ้านหว้านน้อย หมู่ที่2 – บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 7
[17 ก.พ. 2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง หมู่ที่ 6 บ้านหนองผือ
[06 ก.พ. 2564] ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย มห.ถ ๒๔-๐๐๔ บ้านหนองผือ หมู่ที่ 6 – บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 7
[05 ก.พ. 2564] ประกาศเลือกตั้งนายเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาล ตำบลหว้านใหญ่
[05 ก.พ. 2564] เทศบาลตำบลหว้านใหญ่ ปฎิบัติการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
[05 ก.พ. 2564] โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนผู้นำเทศบาลตำบลเมืองเวียง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
[05 ก.พ. 2564] ประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลหว้านใหญ่
[01 ก.พ. 2564] ประกาศเทศบาลตำบลหว้านใหญ่ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 (ภดส.1)
[31 ม.ค. 2564] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๔
[29 ม.ค. 2564] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง หมู่ที่ 6 บ้านหนองผือ
[23 ม.ค. 2564] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
[13 ม.ค. 2564] ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง หมู่ที่6 บ้านหนองผือ
[09 ม.ค. 2564] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1
[01 ม.ค. 2564] ประกาศแจ้งยื่นแบบชำระภาษีประจำปี
[01 ม.ค. 2564] ภาษีป้าย
[01 ม.ค. 2564] ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
[01 ม.ค. 2564] โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2564
[30 ธ.ค. 2563] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓
[29 ธ.ค. 2563] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
[30 พ.ย. 2563] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓
[23 พ.ย. 2563] ประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลหว้านใหญ่
[23 พ.ย. 2563] ศึกษาดูงานโครงการอบรม การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
[06 พ.ย. 2563] โครงการบ้านพอเพียงชนบท เขตตำบลหว้านใหญ่ จำนวน 5 หลังครัวเรือน
[30 ต.ค. 2563] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓
[19 ต.ค. 2563] พิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
[19 ต.ค. 2563] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
[18 ต.ค. 2563] กิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
[18 ต.ค. 2563] งานประเพณีลอยกระทง 2563
[18 ต.ค. 2563] งานแข่งเรือประจำปี 2563
[15 มิ.ย. 2563] ประกาศเทศบาลตำบลหว้านใหญ่ เรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 (ภดส.1)
[04 มิ.ย. 2563] ประกาศเทศบาลตำบลหว้านใหญ่ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 (ภดส.3)
[01 ม.ค. 2563] ประกาศแจ้งยื่นแบบชำระภาษีประจำปี
[01 ม.ค. 2563] โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2563