เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นายอิทธิพล ถวิลการ ปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นางสาวนฤมล ณรงค์ศรี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นายสันติ ประเกาทันฑ์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ