ช่องทางติดต่อ
ระบบสมาชิก
Poll
ปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นายอิทธิพล ถวิลการ ปลัดเทศบาล ( 085-0086345 )
หัวหน้าสำนักปลัด
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นางสาวชลิดา อรรคศรีวร หัวหน้าสำนักปลัด
หัวหน้าฝ่าย
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นางสาวนิฤมล ณรงค์ศรี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นายสันติ ประเกาทันฑ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป