พันธกิจ

  • พัฒนา  ปรับปรุงระบบโครงส้างพื้นฐาน
  • พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนเพื่อสร้างรายได้อย่างยังยืน
  • พัฒนาสังคม  การสังคมสงเคราะห์  การศึกษา  การสาธารณสุข และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน
  • พัฒนาระบบการค้า  การลงทุน  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
  • การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ปราศจากมลพิษ
  • พัฒนากระบวนการทางสังคมและส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  • พัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
  • รักษาขนบธรรมเนียม  ประเพณีวัฒธรรมท้องถิ่น
  • พัฒนาให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารท้องถิ่น