ประกาศ เทศบาลตำบลหว้านใหญ่

               

                 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

                 รายละเอียด

                     ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 

ไฟล์แนบ

ไตรมาส 4

12 ต.ค. 2564 14:28 0 343
Comment

แสดงความคิดเห็น