เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นางศรีสุดา ดีดวงพันธ์ ผู้อำนวยการกองคลัง
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นางษิวาพร เพียงงาม นักวิชาการพัสดุ
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นางสาวพัชรินทร์ ไปล่งูเหลือม นักวิชาการเงินและบัญชี
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นางสาวรัชนี จันทร์บัว นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นางนฤมล หลงมีวงค์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นางสาวนิตยา รักพินิจ ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานพัสดุ
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นางสาวประทุมวดี เมืองโคตร ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานจัดเก็บรายได้
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นายสาทิตย์ เผ่าพันธ์ คนงานทั่วไป