ช่องทางติดต่อ
ระบบสมาชิก
Poll
นายกเทศมนตรีตำบลหว้านใหญ่
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
ร.ต.ต.ทรงพล เบ้าบาง นายกเทศมนตรีตำบลหว้านใหญ่ ( 065-3239954 )
รองนายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นายวิทยา เมืองโคตร รองนายกเทศมนตรี ( 081-6623008 )
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นายปรีชา เมืองโคตร รองนายกเทศมนตรี ( 080-0090413 )
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นายทองใบ กุลสุทธิ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นางเกศรา มุกดาวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี