เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
ร.ต.ต.ทรงพล เบ้าบาง นายกเทศมนตรีตำบลหว้านใหญ่ นายกเทศมนตรีตำบลหว้านใหญ่ ( 065-3239954 )
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นายทองใบ กุลสุทธิ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นายวิทยา เมืองโคตร รองนายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นายปรีชา เมืองโคตร รองนายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นางเกศรา มุกดาวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี