เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นายอิทธิพล ถวิลการ ปลัดเทศบาล ( 085-0086345 )
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นางสาวนฤมล ณรงค์ศรี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นายสันติ ประเกาทันฑ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป