ช่องทางติดต่อ
ระบบสมาชิก
Poll
ผู้อำนวยการกองช่าง
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นายพรศักดิ์ ทวีโคตร ผู้อำนวยการกองช่าง
งานสาธารณูปโภค
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นายคำพา ทองขันธุ์ คนงานเครื่องสูบน้ำ
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นายรังสรรค์ ทองสองชั้น คนงานเครื่องสูบน้ำ
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นายเกรียงไกร เมืองโคตร คนงานเครื่องสูบน้ำ
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นายธนวัฒน์ ใจช่วง พนักงานประปา
งานธุรการ
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นางสาวอติกานต์ กุลสุทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยธุรการ
งานแบบแผนและก่อสร้าง
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นายประวิทย์ เสริมศิริ นายช่างโยธาชำนาญงาน
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นายระพีพันธ์ ใจช่วง คนงานทั่วไป
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นายวิทยา เมืองโคตร คนงานทั่วไป
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นายสมคิด เมืองโคตร คนงานทั่วไป
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
นายมานิต นาคถ้ำ คนงานทั่วไป