ช่องทางติดต่อ
ระบบสมาชิก
Poll
              อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้
1. อํานาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ที่เทศบาลตําบลต้องทํา ได้แก่                  
    (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน           
    (2) ให้มีและบํารุงทางบกและทาง                  
    (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการ กําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                   
    (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ                  
    (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง                  
    (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม                  
    (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ                  
    (8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น                  
    (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล            
2. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ.2552 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ที่เทศบาลตำบลอาจจัดกิจกรรมใดๆ ในเขตเทศบาล ได้แก่                    
    (1) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา                  
    (2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์                  
    (3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม                  
    (4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน                  
    (5) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร                  
    (6) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้                  
    (7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างด้วยวิธีอื่น                  
    (8) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ                  
    (9) เทศพาณิชย์          
 3. และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจ และหน้าที่ในการ จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้                  
    (1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง                  
    (2) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางเท้าและทางระบายน้ำ                  
    (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ                  
    (4) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ                   
    (5) การสาธารณูปการ                  
    (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ                  
    (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน                  
    (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว                  
    (9) การจัดการศึกษา                  
    (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส                  
    (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น                
    (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย                  
    (13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                  
    (14) การส่งเสริมกีฬา                  
    (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน                
    (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น                  
    (17) การรักษาความสะอาดและการเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง                  
    (18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย                  
    (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล                  
    (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปณสถาน                  
    (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์                  
    (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์                
    (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ   
    (24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    (25) การผังเมือง                
    (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร                
    (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ                  
    (28) การควบคุมอาคาร                  
    (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                  
    (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                  
    (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
ข้อมูลแก้ไขเมื่อ 20 ต.ค. 2563
    (1) สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับ และเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดเทศบาล
    (2)  กองคลัง 
     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย  การรับ  การนำส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบสำคัญ  ฎีกา   งานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงินบำเหน็จ  บำนาญ  เงินอื่น ๆ  งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ  การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย  งานทำงบทดลองประจำเดือน  ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีหัวหน้ากองคลัง เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง  และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองคลัง
    (3)  กองช่าง 
     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ  ออกแบบ  การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ  การก่อสร้างงานควบคุมอาคาร  ตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  การควบคุมการ ก่อสร้าง  และซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล  และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม  เก็บรักษาการเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  น้ำมันเชื้อเพลิง  และงานอื่น  ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีหัวหน้ากองช่างเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงาน และลูกจ้าง  และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองช่าง

ข้อมูลแก้ไขเมื่อ 20 ต.ค. 2563