[12 พ.ย. 2564] ประกาศเทศบาลตำบลหว้านใหญ่ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 (ภดส.3 ทต.)
[09 ก.ย. 2564] การประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหว้านใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5
[09 ก.ย. 2564] งานผลการประเมิน ITA ประจำงบประมาณ 2564
[02 ส.ค. 2564] รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
[22 มิ.ย. 2564] ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
[19 เม.ย. 2564] TimeLine เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
[09 เม.ย. 2564] COVID-19 Timeline หญิง อายุ 20 ปี อ.หว้านใหญ่
[30 มี.ค. 2564] ผลประกาศคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหว้านใหญ่และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหว้านใหญ่
[05 ก.พ. 2564] ประกาศเลือกตั้งนายเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาล ตำบลหว้านใหญ่
[01 ก.พ. 2564] ประกาศเทศบาลตำบลหว้านใหญ่ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 (ภดส.1)
[01 ม.ค. 2564] ประกาศแจ้งยื่นแบบชำระภาษีประจำปี
[01 ม.ค. 2564] ภาษีป้าย
[01 ม.ค. 2564] ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
[01 ม.ค. 2564] โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2564
[18 ต.ค. 2563] งานประเพณีลอยกระทง 2563
[15 มิ.ย. 2563] ประกาศเทศบาลตำบลหว้านใหญ่ เรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 (ภดส.1)
[04 มิ.ย. 2563] ประกาศเทศบาลตำบลหว้านใหญ่ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 (ภดส.3)
[01 ม.ค. 2563] ประกาศแจ้งยื่นแบบชำระภาษีประจำปี
[01 ม.ค. 2563] โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2563