ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหว้านใหญ่
อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหว้านใหญ่

ประกาศอำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหว้านใหญ่
อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหว้านใหญ่

          ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลและคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เมือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และข้อ 7 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร จึงประกาศให้มีการเลืกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลหว้านใหญ่

โดยมีกำหนดการวันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ ที่ 28 เดือนมีนาคม 2564
ระยะเวลาเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันศุกร์ ที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ 2464


เอกสารการเลือกตั้ง pdf


05 ก.พ. 2564 09:45 0 1480
Comment

แสดงความคิดเห็น