ศูนย์ประสานงาน
การเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

ประกาศผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหว้านใหญ่
วันอาทิตย์ ที่่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564


     นายกเทศมนตรีตำบลหว้านใหญ่
หมายเลขผู้สมัครชื่อ-สกุล ผู้สมัครคะแนนรวมได้ลำดับที่
1ร้อยตำรวจตรีทรงพล เบ้าบาง1,3841
2นายคมสัน ไชยต้นเทือก1,2992
   
หมายเหตุ
๑. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 3,850 คน
๒. ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 2,742 คน
- คิดเป็นร้อยละ 71.22
๓. บัตรดี 2,682 ใบ
- คิดเป็นร้อยละ 97.81
๔. บัตรเสีย 46 ใบ
- คิดเป็นร้อยละ 1.68
๕. บัตรไม่เลือกผู้สมัครใด 14 ใบ
- คิดเป็นร้อยละ 0.51
 
       สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหว้านใหญ่ เขตเลือกตั้งที่ ๑        
หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร คะแนนรวม ได้ลำดับที่
1 นางเกศรา มุกดาวงศ์ 524 9
2 นายดวงตา กุลสุทธิ์ 540 7
3 นายทองใบ กุลสุทธิ์ 530 8
4 นายสมบัติ เมืองโคตร 603 2
5 นายมานิช วังคะฮาด 710 1
6 นางแสงจันทร์ อาจหาญ 547 6
7 นายประวัติ มีนิสสัย 318 13
8 นายฉัตรชัย จันทโคตร 377 12
9 นายอภิชัย เมืองโคตร 392 11
10 นายวิทยา เมืองโคตร 513 10
11 นายนึกถึง เมืองโคตร 552 5
12 นางกรกนก ทองอร่าม 584 3
13 นายนพเก้า กืกทอง 564 4
หมายเหตุ
๑. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,864 คน
๒. ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 1,293 คน
- คิดเป็นร้อยละ 69.37
๓. บัตรดี 1,253 ใบ
- คิดเป็นร้อยละ 96.91
๔. บัตรเสีย 33 ใบ
- คิดเป็นร้อยละ 2.55
๕. บัตรไม่เลือกผู้สมัครใด 7 ใบ
- คิดเป็นร้อยละ 0.54

     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหว้านใหญ่ เขตเลือกตั้งที่ ๒   
หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร คะแนนรวม ได้ลำดับที่
1 นายมงคล เมืองโคตร 841 2
2 นางรถจนา ใจช่วง 785 3
3 นางไฉน ใจสุข 756 4
4 นายสุเนตร เมืองโคตร 600 6
5 นางบุญยง ใจสุข 630 5
6 นางสาวพรนภา เมืองโคตร 846 1
7 นายสมรส เมืองโคตร 549 9
8 นายสาวกัญญา พาลึก 529 10
9 นายแสงเพ็ชร เมืองโคตร 444 12
10 นายลำพูล เมืองโคตร 565 8
11 นายทินภัท เมืองโคตร 572 7
12 นายสาวอนุภา เมืองโคตร 488 11
หมายเหตุ
๑. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,986 คน
๒. ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 1,447 คน
- คิดเป็นร้อยละ 72.86
๓. บัตรดี 1,409 ใบ
- คิดเป็นร้อยละ 97.37
๔. บัตรเสีย 34 ใบ
- คิดเป็นร้อยละ 2.35
๕. บัตรไม่เลือกผู้สมัครใด 4 ใบ
- คิดเป็นร้อยละ 0.28
30 มี.ค. 2564 10:54 0 691
ภาพที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลหว้านใหญ่
เทศบาลหว้านใหญ่
เทศบาลหว้านใหญ่
Comment

แสดงความคิดเห็น