ข่าวทั้งหมด > ข่าวทั่วไป
[05 ก.พ. 2564] เทศบาลตำบลหว้านใหญ่ ปฎิบัติการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
[05 ก.พ. 2564] โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนผู้นำเทศบาลตำบลเมืองเวียง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
[05 ก.พ. 2564] ประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลหว้านใหญ่
[23 พ.ย. 2563] ประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลหว้านใหญ่
[23 พ.ย. 2563] ศึกษาดูงานโครงการอบรม การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
[06 พ.ย. 2563] โครงการบ้านพอเพียงชนบท เขตตำบลหว้านใหญ่ จำนวน 5 หลังครัวเรือน
[19 ต.ค. 2563] พิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
[18 ต.ค. 2563] กิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
[18 ต.ค. 2563] งานแข่งเรือประจำปี 2563