วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์
“ปรับปรุงโครงส้างพื้นฐาน พัฒนาคนสู่สังคมน่าอยู่ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมภูมิปัญญาทองถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ

  • พัฒนา  ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

  • พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

  • พัฒนาสังคม  การสังคมสงเคราะห์  การศึกษา  การสาธารณสุข  และสร้างความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สินให้แก่ประชาชน

  • พัฒนาระบบการค้า  การลงทุน  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

  • การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดสมบูรณ์ปราศจากมลพิษ

  •  พัฒนากระบวนการทางสังคมและส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

  •  พัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน

  • รักษาขนบธรรมเนียม  ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

  • พัฒนาให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารท้องถิ่น