วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
“ปรับปรุงโครงส้างพื้นฐาน พัฒนาคนสู่สังคมน่าอยู่ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมภูมิปัญญาทองถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”