จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

  • ระบบสาธารณูปโภคครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

  • ประชาชนมีอาชีพ  และมีรายได้

  • สังคมเป็นเมืองน่าอยู่เชิดชูคุณธรรม

  • มีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง

  • มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  • ประชาชนเข้าใจบทบาท  หน้าที่ของตนเอง

  • เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

  • ขนบธรรมเนียม  ประเพณีวัฒนธรรมได้รับการสืบทอดชั่วลูกชั่วหลาน

  • ประชาชนสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาตนเอง