อำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท

อำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท. รัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ข้อกฎหมายอำนาจหน้าที่ อปท. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ อ่านต่อ …