แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System) หรือ ITAS ประจำปี 2562 ของเทศบาลตำบลหว้านใหญ่

  ประกาศเทศบาลตำบลหว้านใหญ่ เรื่อง  แจ้ง อ่านต่อ …

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เข้าประเมิน

ประกาศประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดก อ่านต่อ …

ประกาศเทศบาลตำบลหว้านใหญ่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่มน้ำปานะตามโครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐานตามแนววิถีพุทธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มารับบริการติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) กับทางหน่วยงานเทศบาลตำบลหว้านใหญ่ ได้เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Online) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System) หรือ ITAS

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง  แจ้งประชาสัมพันธ์ใ อ่านต่อ …

 ไปวางพวงมาลาดอกไม้สักการะ และถวายบังคมพระบรมรูป เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ร.ต.ต.ทรงพล เบ้าบาง นายกเทศมนตรีตำบลหว้า อ่านต่อ …

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปิยมหาราช คือ วันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต เมื่อ พ.ศ. 2453 วันปิยมหาราช

เทศบาลตำบลหว้านใหญ่ ร่วมกับอำเภอหว้านใหญ อ่านต่อ …