แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System) หรือ ITAS ประจำปี 2562 ของเทศบาลตำบลหว้านใหญ่

  ประกาศเทศบาลตำบลหว้านใหญ่ เรื่อง  แจ้ง อ่านต่อ …