การระวางชี้แนวเขต

             ขั้นตอนการติดต่องาน                 เจ้าของที่ดินนำหนังสือจากสำนักงานที่ดินเกี่ยวกับการกำหนดวัน เวลานัดชี้แนวเขตนำไปตรวจสอบการชำระภาษีจากฝ่ายผล ประโยชน์กองคลังเทศบาลฯ เสียก่อน            อ่านต่อ …

ขออนุญาตดัดแปลงรื้อถอนอาคาร

การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร สำเนาเอกสารสิทธิครอบครองที่ดิน เช่น โฉนด,ตราจอง,น.ส.3 หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้บริเวณที่จะทำการรื้อถอนจำนวน1 ชุด สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน ผู้ขออนุญาต/เจ้าของ จำนวน อ่านต่อ …

ขออนุญาตก่อสร้าง

การขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร   เอกสารประกอบด้วย  สำเนาเอกสารสิทธิครอบครองในที่ดิน เช่น โฉนดตราจอง,น.ส.3 หรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ ถ่ายเท่าต้นฉบับเดิมไม่ขยายหรือย่อส่วน จำนวน 2 ชุด                อ่านต่อ …