แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มารับบริการติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) กับทางหน่วยงานเทศบาลตำบลหว้านใหญ่ ได้เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Online) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System) หรือ ITAS

ประชาสัมพันธ์

เรื่อง  แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มารับบริการติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) กับทางหน่วยงานเทศบาลตำบลหว้านใหญ่ ได้เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Online) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System) หรือ ITAS 

………………………………………………………………

          ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ดำเนินการสำรวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยใช้แบบสำรวจซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และเป็นแนวทางปฏิบัติในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

          เพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนการรับรู้ของท่านได้เป็นอย่างดี ท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระและขอยืนยันว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและคำตอบของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด และจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่หรือใช้เพื่อการใด ๆ ทั้งสิ้น โดยการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นไปในลักษณะของภาพรวมเท่านั้นไม่มีการวิเคราะห์หรือรายงานเป็นรายบุคคลแต่อย่างใด ความร่วมมือของท่านจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

          เทศบาลตำบลหว้านใหญ่ จึงขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกได้เข้าช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) ทางระบบออนไลน์ เข้ามาประเมินตามแบบที่กำหนด  ตามแบบที่อยู่ลิงค์ URL ดังนี้  https://itas.nacc.go.th/go/eit/zmul4z  หรือ ทางระบบ QR Code (สแกนรูป) ดังนี้


(รูปที่ : EIT)

 

          โดยท่านที่เข้าระบบการประเมินจะต้องยืนยันตนเองด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชนของตนเองก่อนทำแบบสำรวจ โดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประชาชนเพื่อป้องกันการตอบซ้ำของผู้ใช้งานและเพื่อให้ผลการประเมินมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่านั้น ไม่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสำรวจใด ๆ ทั้งสิ้น

 

หมายเหตุ : ทั้งนี้ให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในระหว่าง วันที่ 27 – 30 พฤศจิกายน 2561 นี้เท่านั้น

2 thoughts on “แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มารับบริการติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) กับทางหน่วยงานเทศบาลตำบลหว้านใหญ่ ได้เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Online) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System) หรือ ITAS”

  1. ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกำหนดให้ดำเนินการตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT) ในช่วงวันที่ 16 ตุลาคม – 22 พฤศจิกายน 2561 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบ IIT) และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบ EIT) ในช่วงวันที่ 8 – 30 พฤศจิกายน 2561 นั้น จากการดำเนินการที่ผ่านมา ประสบปัญหาเกี่ยวกับระบบ ITAS ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนระยะเวลาดำเนินการ ดังนี้ – แบบ OIT ให้ดำเนินการในช่วงวันที่ 23 – 26 พ.ย. 2561 (ปิดการตอบ IIT และ EIT) – แบบ IIT ให้ดำเนินการในช่วงวันที่ 27 – 30 พ.ย. 2561 – แบบ EIT ให้ดำเนินการในช่วงวันที่ 27 – 30 พ.ย. 2561 ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. จะพยายามแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการทำงานของระบบ ITAS ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

  2. News Update ( 22 พ.ย. 61 )
    ขอแจ้งปรับเปลี่ยนกำหนดการทำแบบสำรวจ ผ่านระบบ ITAS

    ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกำหนดให้ดำเนินการตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT) ในช่วงวันที่ 16 ตุลาคม – 22 พฤศจิกายน 2561 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบ IIT) และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบ EIT) ในช่วงวันที่ 8 – 30 พฤศจิกายน 2561 นั้น จากการดำเนินการที่ผ่านมา ประสบปัญหาเกี่ยวกับระบบ ITAS ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนระยะเวลาดำเนินการ ดังนี้ – แบบ OIT ให้ดำเนินการในช่วงวันที่ 23 – 26 พ.ย. 2561 (ปิดการตอบ IIT และ EIT) – แบบ IIT ให้ดำเนินการในช่วงวันที่ 27 – 30 พ.ย. 2561 – แบบ EIT ให้ดำเนินการในช่วงวันที่ 27 – 30 พ.ย. 2561 ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. จะพยายามแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการทำงานของระบบ ITAS ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *