ขออนุญาตก่อสร้าง

การขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

  เอกสารประกอบด้วย

 สำเนาเอกสารสิทธิครอบครองในที่ดิน เช่น โฉนดตราจอง,น.ส.3 หรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ ถ่ายเท่าต้นฉบับเดิมไม่ขยายหรือย่อส่วน จำนวน 2 ชุด 

                 สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน เจ้าของที่ดิน/ผู้ขออนุญาต รับรองสำเนาเรียบร้อย จำนวน 1 ชุด 

                 หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน/หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน ของผู้ยินยอม/มอบอำนาจ (กรณีมีการยินยอมหรือมอบอำนาจ) จำนวน 1ชุด 

                 สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท, สำเนาหนังสือรับรอง, สำเนาทะเบียนบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัท (กรณีขออนุญาตในนามของบริษัท)

จำนวน 1 ชุด 

                 ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม, ใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม (กรณีอาคารเข้าข่ายอาคารควบคุมหรืออาคารขนาดใหญ่ จำนวน1 ชุด 

                 รายการคำนวณโครงสร้าง (กรณีอาคารเข้าข่ายอาคารควบคุมหรืออาคารขนาดใหญ่) จำนวน 1 ชุด กรณีอาคารที่มีการเจาะสำรวจดินให้แนบผลการเจาะสำรวจดิน จำนวน 1 ชุด 

                 แบบแปลงพิมพ์เขียวจำนวนห้าชุดและให้เพิ่มเฉพาะผังบริเวณสถานที่ก่อสร้างอีก 1 ชุด รายละเอียดในแบบแปลนตามข้อแนะนำการใช้เทศบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร ท้ายเอกสาร 

                 คำร้องการยื่นขออนุญาตขอรับได้ที่กองช่าง

 การขอออกใบรับรองการก่อสร้างอาคาร 

                  แบบแปลนที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น จำนวน 1 ชุด 

                  ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.1) ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น จำนวน 1 ชุด 

                  หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา 29 

                  เอกสารคำร้อง ขอรับได้ที่กองช่าง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *