แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System) หรือ ITAS ประจำปี 2562 ของเทศบาลตำบลหว้านใหญ่

  ประกาศเทศบาลตำบลหว้านใหญ่ เรื่อง  แจ้ง อ่านต่อ …

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เข้าประเมิน

ประกาศประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดก อ่านต่อ …

ประกาศเทศบาลตำบลหว้านใหญ่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมแอร์รถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กง ๕๔๔๒ มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศเทศบาลตำบลหว้านใหญ่ เรื่องประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจ อ่านต่อ …

ประกาศเทศบาลตำบลหว้านใหญ่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมเหรียญห้อยคอและใบรับรองการฉีดวัคซีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศเทศบาลตำบลหว้านใหญ่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายอินเตอร์เน็ตพร้อมติดตั้งโมเด็ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา